Nieuws

Coronabeleid Konekta Group

By 25 maart 2020 No Comments

Bij Konekta Group houden we het nieuws rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen we strikt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ondanks deze onzekere periode, zijn we bij Konekta continue bezig om te kijken hoe wij onze werkzaamheden zo goed en zo veilig mogelijk kunnen voortzetten. Bezoek aan ons kantoor proberen we te minimaliseren. Wij zijn gewoon telefonisch bereikbaar via 088-0150600, dus wij verzoeken iedereen om te bellen i.p.v. langs te komen. Verder hebben wij ter preventie van ieders veiligheid diverse maatregelen genomen, waarbij de veiligheid van alle medewerkers op de eerste plaats staat.

Informatievoorziening richting onze interne medewerkers en inleenkrachten

 • Wij hebben onze interne medewerkers en inleenkrachten via nieuwsbrieven actief voorgelicht over het coronavirus; het herkennen van klachten, wat te doen en wie te bellen bij het daadwerkelijk hebben van klachten en de getroffen maatregelen van de Nederlandse overheid én Konekta.
 • Daarnaast hebben al onze medewerkers een handwasprotocol ontvangen en staan er op diverse plekken in ons kantoorpand desinfectiemiddelen.
 • Handen schudden is niet meer toegestaan. Wij houden 1 tot 2 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar, volgens de richtlijnen van het RIVM, om onszelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus.
 • Er wordt zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt.
 • Collega’s met (milde) klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of met gezinsleden/ huisgenoten die klachten hebben blijven thuis.
 • Onze recruiters zijn bereikbaar voor onze uitzendkrachten voor het stellen van vragen en houden continue een vinger aan de pols. Zij doen hun uiterste best om de uitzendkrachten voor te lichten en de situatie te neutraliseren zodat zij in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen blijven werken.

Informatievoorziening richting onze opdrachtgevers en leveranciers

 • Middels verschillende brieven informeren wij onze opdrachtgevers en leveranciers over de actuele gang van zaken, de getroffen maatregelen en over een aantal zaken die helaas buiten onze macht liggen.
 • Onze accountmanagers en onze directie blijven nauw in contact met de opdrachtgevers en proberen in goede samenwerking grip te houden op de situatie op de werkvloer.
 • Vanwege de toenemende gevallen en berichtgevingen rondom het coronavirus binnen Nederland, ontstaat er bij een gedeelte van onze inleenkrachten voorzorgs- terughoudendheid bij hun terbeschikkingstelling. Onze logistieke afdeling neemt dan ook strengere maatregelen m.b.t. onze huisvesting en vraagt meer flexibiliteit van onze huisvesting leveranciers.

Wij blijven alert, blijven de aanwijzingen van de overheid opvolgen en proberen extra op elkaar te letten. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Interessante links:

Wat zijn de aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland die gelden vanaf zondag 15 maart 2020?
Veelgestelde vragen over coronavirus voor werknemers
Veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid

 

Corona policy Konekta Group

At Konekta Group we keep a close eye on the news about the coronavirus and we strictly follow the guidelines of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Despite this uncertain period, we are continuously looking for solutions how we can continue our work as well and as safely as possible. We try to minimize visits to our office. We are available by phone on 088-0150600, so we ask everyone to call instead of coming to our office. We have also taken various measures for everyone’s safety, putting the safety of all employees first.

Information to our internal employees and temporary workers

 • We have actively informed our internal employees and temporary workers about the corona virus via newsletters; recognizing complaints, what to do and who to call when actually having complaints and the measures taken by the Dutch government and Konekta.
 • In addition, all our employees have received a hand washing protocol and disinfectants are available at various locations in our office building.
 • Shaking hands is no longer allowed. We keep 1 to 2 meters (two arm lengths) apart, according to the guidelines of the RIVM, to protect ourselves and others against infection with the coronavirus.
 • We work from home as much as possible.
 • Colleagues with (mild) complaints of the cold, cough, sore throat or fever or with family members / housemates who have complaints stay at home.
 • Temporary workers can always contact our recruiters to ask their questions. They do their absolute best to inform the temporary workers and neutralize the situation so that they can continue to work in a safe and healthy working environment.

Information to our clients and suppliers

 • Through various letters we inform our clients and suppliers about the current state of affairs, the measures taken and on a number of issues which are unfortunately beyond our control.
 • Our sales department and our management keep in close contact with the clients and try in good cooperation to keep a good grip on the situation on the work floor.
 • Due to the increasing cases and reports surrounding the coronavirus within the Netherlands, some of our temporary workers are becoming cautious about their availability. Therefore our logistics department takes stricter measures regarding our housing and demands more flexibility from our housing suppliers.

We remain alert, continue to follow government instructions and try to pay extra attention to each other. Together we will overcome this difficult period.

Interesting links

COVID-19: Additional measures in schools, the hospitality sector and sport
Coronavirus: what does it mean to ‘keep your distance’?
Questions about the situation in the Netherlands

 

Leave a Reply